Kan bli et nytt eksporteventyr – med Haugalandet i førersetet

Aker Solutions har arbeidet lenge med fornybart, og var med å levere vannturbiner da elektrifiseringen startet.

– Det som på mange måter har vært bærebjelken gjennom historien vår, og mye av grunnen til at vi fortsatt er et ledende industriselskap 180 år etter oppstarten, er vår vilje og evne til å endre oss. Nøkkeldisiplinene våre har hele tiden vært marin og mekanisk, og vi er ingeniørtunge. De siste årene har vi for det meste arbeidet innenfor olje og gass, men det er allerede ti år siden vårt første vindprosjekt, og vi så at innenfor fornybarsektoren, er det helt klart flytende havvind som passer best sammen med våre produkter og vår eksisterende nøkkelkompetanse, sier Knut Vassbotn, Head of Business Development, Offshore Wind i Aker Solutions, og opprinnelig fra Haugesund.

Aker Solutions har investert i selskapet Principle Power Inc., og er rigget for både å utvikle prosjekter og levere produkter. Principle Power har utviklet et eget konsept for flytende havvind som heter WindFloat, en flytende struktur med tre ben og som er halvt nedsenkbar.

– Som selskap har vi dermed «balance of plant»-produktene som trengs for å levere havvind; substasjoner, kabler og fundamenter. Vi er nå inne i havvind-prosjekter i både Korea og USA, forteller Vassbotn.

Vil ha halve omsetningen grønn innen ti år

Aker Solutions ser at fornybar energi vokser raskere enn olje og gass, og varslet nylig en plan om at nær halvparten av omsetningen skal komme fra fornybare og lavkarbonløsninger innen 2030.

– Det er en naturlig endring, og av fornybarsektorene er det havvind som både har kommet lengst, og har størst potensiale. Både for våre ingeniører og verftsindustrien langs kysten, så representerer flytende havvind store muligheter. Nå har vi muligheten til å ta beslutninger mens vi har styringsfart, og få en naturlig overgang til et nytt bein å stå på. Det er nok ingen enkeltindustri som vil bety så mye for landet vårt som det oljen har gjort, men slik vi ser det, har havvind mulighet til å etablere seg innenfor topp 5 på eksport. Omsetningen kan tidobles, men det krever at vi tar valg, investerer og at myndighetene sikrer nødvendige rammebetingelser, sier Vassbotn.

Viktig med hjemmemarked

Vassbotn mener et hjemmemarked på flytende havvind vil være viktig av to grunner.

– For det første for å kunne utvikle en skikkelig leverandørindustri, og for det andre fordi vi over tid kan få et kraftunderskudd i Norge. Skal vi elektrifisere transportsektoren, industrien og /samfunnet forøvrig, så vil vi trenge langt flere TW-timer. Totalt må Norge øke fra 140 til 220 terrawatt ifølge Statnett, og da er det sett bort fra vekst. Vi ønsker jo i tillegg å eksportere og tilrettelegge for ny industri; batteri- og hydrogenproduksjon, datasentre m.m. Fornybarkombinasjonen av vann- og vindenergi vil gi enorme muligheter.

– Naturlig med Haugalandet i førersetet

Havvind-entusiasten i Aker Solutions mener det er viktig at den nye industrien blir en satsing for Norge som helhet, men at det vil være helt naturlig at Haugalandet plasserer seg i førersetet.

– Haugalandet og Sunnhordland har store muligheter knyttet til havvind. Nærheten til Utsira Nord er én ting, men i tillegg finnes det en veldig kapabel leverandørindustri, fra Egersund i sør til Stord i nord. Langs kyststripen her er det mange bedrifter som både kan utfylle hverandre og konkurrere om de fleste produktene som trengs innenfor havvind.

Viktig med insentiver

Vassbotn mener det er mye som gjøres, og at det viktigste naturlig nok er å åpne opp områdene, som Utsira Nord.

– Forhåpentligvis skjer dette allerede tidlig neste år. Så må det også tilrettelegges et regime som muliggjør den faktiske utbyggingen på Utsira Nord, det må gis insentiver for å bygge ut en helt ny industri, på samme måte som for de fleste andre store industrier.

Han maner også til mobilisering lokalt, og inn mot stortingspolitikere med forankring langs kysten.

– Vi må sørge for at de får en forståelse av at det er nå vi har muligheten, og at det står andre utenlandske aktører i kø for å ta posisjonen, om vi ikke evner å få de til selv. Med tanke på bunnfast havvind var Danmark og Nederland early movers, og myndighetene bidro godt til å få startet de første prosjektene. Det har de svært mye igjen for i dag. Nå er muligheten vår, sier Vassbotn.

Ser store muligheter i havvind

Tradisjonsrike Østensjø Rederi i Haugesund har en 45 år lang historie med taubåter, offshore fartøyer, og etterhvert subsea, hotellskip og nå sist havvindfartøyer. Nylig inngikk Østensjø en intensjonsavtale om å bygge fire Commissioning Service Operation Vessels (CSOV), alle designet for operasjoner knyttet til konstruksjon og vedlikehold av offshore vindparker. Et tydelig signal på Haugesund-rederiets satsing på havvind.

– Historisk sett har Østensjø forsøkt å ha en god diversifisering og spredning i flåtesammesetningen vår. Det har vi lykkes godt med, og de siste årene når olje og gass-næringen har hatt en krevende periode, så har dette vært med på å bidra til at vi har kommet oss godt gjennom, sier daglig leder Kenneth Walland.

Havvind en logisk fortsettelse

– Vi er allerede godt innarbeidet i offshore industrien, og vi ser at havvind er et ekspanderende marked, med stort behov for den type fartøy vi kan levere. Sånn sett er vår havvind-satsing en logisk fortsettelse av de mange operasjonene vi lenge har utført, forklarer Walland.

På sent 90-tall begynte Østensjø Rederi å bevege seg inn i avanserte subsea-operasjoner, og har opparbeidet seg mye erfaring med gangveioperasjoner, SOV-virksomhet og overnattingslogistikk.

– Havvind-satsingen vår innebærer på mange måter en sammensetning av alle disse operasjonene. Det har vært en bratt læringskurve, men denne type erfaring har derfor helt klart vært et fortrinn, og har vært helt avgjørende for at vi har kunnet satse på havvind. Uten offshore-erfaringen hadde vi ikke hatt muligheten til dette, og vi hadde heller aldri blitt valgt, mener Walland.

Utsira Nord vil gi lokale ringvirkninger

Han er ikke i tvil om at havvind vil være et viktig satsingsområde for Østensjø de kommende årene.

– Det kommer til å bli svært viktig for oss! Med de to eksisterende fartøyene våre, samt andre fartøy som også opererer innen havvind, i tillegg til fire nybygg, så er havvind-satsingen vår nå like stor som arbeidet vårt inn mot olje og gass. Slik det ser ut i dag er nok potensialet innen havvind betydelig større enn på olje og gass, mener Walland.

Hywind Tampen blir verdens største flytende havvindpark, og Olje- og energidepartementet har utpekt havområdet «Utsira Nord» vest for Haugalandskysten som svært godt egnet for videre utbygging av flytende havvind. I juni varslet de at de vil åpne området for søknader om vindkraft til havs.

– Det ligger store muligheter i en videre havvind-utbygging på Utsira Nord. For hele regionen, og forhåpentligvis også for vår egen del. Fartøysbehov vil også kreve land- og logistikkbaser i nærområdet, sier Walland.

Havvind-klyngen viktig

Fartøyene Østensjø bygger benytter seg av en stor andel både lokalt og norsk utstyr ombord, og Walland understreker viktigheten av det lokale nettverket bl.a. Norwegian Offshore Wind Cluster.

– Det er veldig nyttig for oss å delta i havvind-clusteret. De gjør et viktig arbeid for regionen, både når det gjelder å sikre kompetansedeling, informasjonsflyt og gode nettverk. Styrken som ligger i det clusteret er viktig for hele leverandørindustrien og skaper både trygghet og gode muligheter for hele bransjen på Haugalandet.

 

Østensjøs SOV Edda Passat: